Despre noi

În calitate de subunitate a Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Administrația Bazinală de Apă Arges Vedea – Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman reprezintă autoritatea investită cu aplicarea unitară a strategiei naţionale în domeniul gospodăririi resurselor de apă, in bazinele hidrografice Dunare( inclusiv Calmatui), Arges si Vedea de pe teritoriul judetului Teleorman, si are următoarele atribuţii principale:

ü Gospodărirea durabilă a resurselor de apă, aplicarea strategiei şi a politicii naţionale în domeniu, precum şi a programului naţional de implementare a prevederilor legislaţiei armonizate cu directivele Uniunii Europene;

ü Administrarea şi exploatarea infrastructurii Sistemului naţional de gospodărire a apelor, de pe raza judeţului Teleorman

ü Gestionarea calitativă şi cantitativă, precum şi valorificarea resurselor de apă de suprafaţă şi subterane;

ü Gospodărirea unitară şi durabilă a resurselor de apă de suprafaţă şi subterane şi protecţia acestora împotriva epuizării şi degradării;

ü Administrarea , exploatarea şi întreţinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor şi bălţilor în starea lor naturală sau amenajată;

ü Administrarea, exploatarea, întreţinerea, repararea şi modernizarea infrastructurii judeţene de gospodărire a apelor aflată în administrarea sa;

ü Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor aflate în administrarea sa şi constituirea stocului de materiale şi mijloace specifice de apărare împotriva inundaţiilor;

ü Coordonează prin Directorul unităţii Grupul de Suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;

ü Acordă asistenţă tehnică comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea planurilor de apărare specifice;

ü Avizarea şi autorizarea lucrărilor şi activităţilor ce se execută pe ape sau au legatură cu apele;

ü Administrarea, exploatarea şi întreţinerea Sistemului judeţean de veghe hidrologică şi hidrogeologică;

ü Constituirea şi gestionarea Fondului naţional de date hidrologice, hidrogeologice şi de gospodărire a apelor.

ü Informarea publicului privind problemele de gospodărire a apelor.

 

In spatiul hidrografic Arges –Vedea, Dunarea si Calmatui administrat de SGA Teleorman exista un numar de 144 acumulari permanente . Acumularile au functii de atenuare impotriva viiturilor, irigatii si piscicultura (un nr de 86 acumulari )

Acumulari permanente mai importante : Suhaia( 974 ha) – zona acceptata ca arie de protectie speciala avifaunistica si Crangeni(32 ha) pe raul Calmatui;

Lungimea retelei hidrografice a cursurilor de apa codificate este 1591 km.

Sistemul de Gospodărire a Apelor Teleorman are în administrare urmatoarele categorii de lucrari hidrotehnice

91,4 km diguri pentru apărarea localităţilor şi terenurilor agricole.
55,7 km lucrări de regularizare
8.77 km lucrări apărare şi consolidare
12 acumulari
Barajul Crangeni
Nodul hidrotehnic- Prag de fund Alexandria
Derivatia Bucov

Reţeaua de supraveghere hidrologică e compusă din:

1 statie hidrologica judeteana
12 posturi hidrometrice pe rauri si 2 posturi hidrometrice in bazin reprezentativ Tinoasa
!4 posturi pluviometrice
2 statii evaporimetrice : Furculesti si Alexandria
74 statii hidrogeologice

SGA TELEORMAN execută lucrări de reparaţii şi întreţinere la lucrările din administrare prin formatiile de lucru din subordine: FCA Contesti

FCA Rosiorii de Vede

FCA Alexandria

FCA Olteni

RIEUMT

SGA Teleorman are in evidenta un numar de 1059 de folosinte (133 consumatoare, 926 neconsumatoare).

 

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DIN CADRUL SISTEMULUI DE GOSPODĂRIRE A APELOR TELEORMAN

Laborator de Calitate a Apei

 

Monitorizarea calitativă a apelor din judeţul Teleorman este realizată de către laboratorul de calitatea apei SGA Teleorman,aflat in procedura de acreditare , care efectueaza analize fizico-chimice, biologice si bacteriologice prin următoarele programe de monitoring:

– de supraveghere

– de potabilizare

– pentru ihtiofaună

– zone vulnerabile

– cea mai bună secţiune disponibilă

– de intercalibrare

 

Sunt monitorizate:

 

● apele de suprafaţă – 19 sectiuni de monitorizare ale raurilor din bazinele hidrografice Arges, Vedea, Calmatui si Dunarea

– 6 sectiuni pe lacurile din bazinele hidrografice Arges, Vedea si Calmatui

●apele subterane – foraje existente 187 din care monitorizate 78

●sursele de impurificare ce deversează apele uzate în apele de suprafaţă – 17

analizează probele de apă după cum urmează:
4500 indicatori fizico-chimici si biologici/an pe sectiunile de rauri si lacuri
3400 indicatori fizico-chimici /an la unităţile care evacuează ape uzate în cursurile de apă din administrare
indicatori fizico-chimici pentru terţi în funcţie de comandă

DISPECERAT ŞI APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR

Ø Asigură aplicarea strategiei şi coordonarea tehnică de specialitate la nivel judeţean a acţiunilor preventive şi operative pentru apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;

Ø Coordonează prin Directorul unităţii Grupul de Suport tehnic pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;

Ø Asigură în colaborare cu I.S.U.Teleorman elaborarea Planului Judeţean de Apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor hidrometeorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale;

Ø Acordă asistenţă tehnică comitetelor municipale, orăşeneşti şi comunale pentru întocmirea planurilor de apărare specifice;

Ø Avizează planurile de aparare impotriva inundaţiilor, gheţurilor si poluărilor accidentale municipale, orăşeneşti şi comunale, în vederea aprobării de către preşedintele Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă;

Ø Coordonează tehnic acţiunile pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale;

Ø Asigură consultanţă de specialitate, în cadrul Comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, pentru cuprinderea în bugetele locale a cheltuielilor necesare constituirii şi completării stocurilor de materiale şi mijloace de apărare;

Ø Asigură, prin Centrul operativ al S.G.A. Teleorman în colaborare permanentă cu Centrul Operaţional al I.S.U. Teleorman, întocmirea rapoartelor operative zilnice, în timpul situaţiilor de urgenţă, rapoartelor de sinteza, după încetarea acestora, precum şi transmiterea lor la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi la Centrul Operativ al Direcţiei de Ape;

Ø Asigură organizarea anuală a acţiunii de verificare a stării tehnice şi funcţionale a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor precum şi urmărirea realizării măsurilor şi lucrărilor stabilite cu această ocazie;

Ø Participă, în comisia stabilită de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de inundaţii din revărsări de cursuri de apă, scurgeri de pe versanţi, accidente la construcţii hidrotehnice, secetă hidrologică si poluări accidentale.

 

BIROUL GESTIUNEA RESURSELOR DE APĂ

 

Ø Răspunde de modul de folosire şi protecţie a apelor în porţiunea de bazin aferentă Sistemului de Gospodărire a Apelor Teleorman;

Ø Emiterea actelor de reglementare din punct de vedere a gospodăririi apelor în funcţie de competenţe şi de legislaţia în vigoare;

Ø Elaborarea diverselor situaţii solicitate;

Ø Participă la acţiuni privind protecţia calităţii apelor;

Ø Coordonează activitatea de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale şi participă la înlăturarea efectelor acestora;

Ø Urmăreşte îmbunătăţirea continuă a calităţii apei în sursă prin:
– încurajarea conservării acestei surse naturale
– reglementarea din punct de vedere a gospodăririi apelor;
– efectuarea controalelor pe linia gospodăririi apelor;
– urmărirea şi penalizarea (dacă este cazul) reprezentanţilor juridici ai folosinţelor de apă care au impact negativ asupra mediului după principiul „poluatorul plăteşte”;

Ø Contribuie la elaborarea planul de gospodărire integrată cantitativă şi cantitativă a apelor;

Ø Activitatea de urmărire a exploatării balastierelor

BIROUL EXPLOATARE LUCRĂRI

Activitatea de exploatare are menirea să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la lucrările hidrotehnice din administrare, astfel încât să asigure:

– menţinerea capacităţilor funcţionale la parametrii proiectaţi

– menţinerea rezistenţei, stabilităţii şi siguranţei în exploatare

– prevenirea degradărilor, avariilor

Ø Realizarea programului anual de gospodărire a apelor la nivel de SGA Programul este structurat si contine indicatori fizici si valorici.Stadiul de realizare se urmareste si se raporteaza la ABA AV

Ø Realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii a lucrărilor hidrotehnice din administrare şi de igienizare a cursurilor de apă

Ø Urmărirea comportării construcţiilor în timp

Ø Urmărirea respectării programelor lunare de exploatare a principalelor lacuri de acumulare

Ø Monitorizarea programelor de exploatare a lacurilor pe timp friguros şi în perioade de restricţii

Ø Urmărirea întocmirii de către deţinătorii de acumulări a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă

Ø Apărarea împotriva inundaţiilor prin lucrările de gospodărire a apelor din administrare

Ø Limitarea efectelor şi pagubelor produse de inundaţii, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale şi de secetă prin corecta exploatare a lucrărilor hidrotehnice

Ø Verificarea lucrărilor hidrotehnice din administrarea şi a altor deţinători

Ø Actualizarea bazei de date de cadastrul apelor

Ø Continuarea acţiunilor de obţinere a certificatelor de atestare a dreptului de proprietate sau administrare asupra terenurilor

Ø Promovarea de noi lucrări de investiţii prin elaborarea notelor de fundamentare

Ø Activitatea de întreţinere şi igienizare a cursurilor de apă cuprinde un ansamblu de măsuri şi lucrări în vederea realizării unor albii stabile pentru protejarea localităţilor, terenurilor riverane, obiectivelor sociale şi economice.

Mecanizare – Energetic, urmăreşte:

Ø Consumurile de energie electrică, termică şi de gaz metan, apă potabilă etc. în vederea optimizării consumurilor şi reduceri risipei de orice fel.

Ø Analizează deficienţele din sistemele de alimentare cu energie electrică, termică şi de gaz metan, apă potabilă etc. pentru eliminarea acestora.

Ø Asigură întocmirea documentaţiilor necesare obţinerii avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor privind consumurile de energie şi instalare de noi consumatori energetici.

Ø Intocmeşte formularele legale pentru propunerile de casare primite de la comisiile de inventariere a subunităţilor din teritoriu şi le înaintează pentru a fi aprobate.

Ø Intocmeşte împreună cu serviciile interesate dosarele de casare a mijloacelor fixe aprobate pentru casare, urmăreşte valorificarea acestora şi scoaterea lor efectivă din evidenţele contabile.

 

Securitate şi sănătate în muncă, Situaţii de urgenţă

 

Ø Participă împreună cu comisiile nominalizate la identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloacele de muncă-echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă-posturi de lucru.

Ø Elaborareza instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor unităţii, precum şi ale locurilor de muncă-posturilor de lucru.

Ø Elaborareaza si actualizarea planului de prevenire şi protecţie şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute.

Ø Elaborează un necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, urmăreşte respectarea tematicii pentru toate fazele de instruire a respectării periodicităţii stabilite pentru fiecare loc de muncă, verifică însuşirea cunoştinţelor necesare conform programelor de instruire-testare elaborate.

Ø Verifică existenţa organizării apărării împotriva incendiilor şi respectarea prevederilor din planul de organizare împotriva incendiilor.

Ø Urmăreşte realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor etc.

 

FINANCIAR CONTABILITATE APLICARE SI URMARIRE MECANISM ECONOMIC

 

Ø asigură gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii prin înregistrare cronologică şi sistematică;

Ø întocmeşte documentele justificative privind operaţiile patrimoniale,

Ø urmareste efectuarea inventarierea patrimoniului , valorificarea acestuia;

Ø aplică şi urmăreşte noul mecanism economic în domeniul gospodăririi apelor prevăzut în O.U.G. 73 / 2005;

Ø întocmeşte balanţa de verificare lunară, situaţiile lunare şi trimestriale solicitate de A.B.A. Arges Vedea ;

Ø ţine corect şi la zi contabilitatea privind: capitaluri, imobilizări, stocuri, terţi (furnizori, clienţi, personal, asigurări sociale, bugetul statului, debitori şi creditori, decontări în cadrul unităţii, provizioane , etc), conturi de trezorerie, cheltuieli şi venituri ;

Ø verifică lunar , soldurile conturilor sintetice si analitice din balanţa de verificare contabilă ;

Ø completează periodic registrele contabile conform legislatiei in vigoare : registrul jurnal, registrul inventar , cartea mare , registrul de vânzări şi de cumpărări pentur TVA ;

Ø întocmeşte si transmite execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli catre A.B.A. Arges Vedea,

Ø urmăreşte încadrarea în prevederile B.V.C. pe articole bugetare;

Ø incheierea abonamentelor de utilizare/exploatare a resurselor de apă care sunt de compententa SGA Teleorman , în conformitate cu legislaţia în vigoare, necesarul de apă şi prevederile actelor de reglementare, transmise de Serv. Avize, autorizaţii şi alte precizări ale A.B.A. Arges Vedea ;

Ø evidenţa operativă a încasării debitelor , trasmiterea raportărilor solicitate de A.B.A. Argeş-Vedea;

Ø intocmirea si trasmiterea oficiului juridic din cadrul SGA Teleorman documentatiile necesare pentru sustinerea in instanta a litigiilor , privind recuperarea creantelor restante ce decurg din derularea abonamentelor de utilizare/exploatare emise ;

Ø pentru societatile trecute in faliment trasmite documentatia privind inscrierea la masa credala in termen legal la compartimentul juridic al SGA Teleorman ;

Ø incasari si plati in numerer pe baza documentelor justificative aprobate de persoanele in drept din cadrul SGA Teleorman;

Ø primirea si pastrarea de bonuri cu valoare conform legislatiei in vigoare;

Ø primirea si trasmiterea la banca a documentelor pentru incasari si plati , primirea extraselor de cont;

 

ACHIZITII

 

Ø intocmeste necesarele de materiale anuale solicitate si primite de la compartimentele SGA TR,si le urmareste in vederea aprovizionarii

Ø asigura si raspunde de aprovizionarea ritmica a unitatii cu produse cu caracter functional,depozitarea lor,precum si cu materiale si piese de schimb,in urma unor referate intocmite de compartimentele operationale privind necesitatile,aprobate de conducerea unitatii cu respectarea prevederilor legale si in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie

Ø organizeaza si participa la receptia cantitativa si calitativa a materialelor achizitionate impreuna cu comisia de receptie

STAŢIA HIDROLOGICĂ ALEXANDRIA

Ø raspunde de intreaga activitate hidrologica si hidrogeologica din cadrul retelei hidrologice si hidrogeologice, conform Program de activitate;

Ø indruma si coordoneaza efectuarea de observatii si masuratori hidrologice, hidrogeologice, evaporimetrice din bazinele hidrografice: Calmatui, Vedea, Teleorman, Neajlov;

Ø asigura prelucrarea datelor hidrologice si hidrogeologice, intocmeste studii hidrometrice, hidrogeologice, bazin cu probleme speciale;

Ø asigura veghea hidrologica: colectarea datelor din reteaua hidrologica si hidrogeologica in regim normal;

Ø asigura informarea si avertizarea in situatii deosebite: viituri, ape mari, ape mici;

Ø efectueaza controlul si indrumarea statiilor hidrometrice, aprovizionarea cu materiale si imprimate necesare activitatii, efectueaza masuratori de debite de control, ridicari topo : profile, pante ;

Ø participa la campaniile de recoltari probe analize fizico- chimice din foraje, efectueaza masuratori in sectiunile de monitoring G.A. ;

Ø asigura asistenta tehnica si participa la executarea lucrarilor de intretinere si repapatii ;

Ø raspunde de buna functionare a fluxului informational zilnic si in perioadele de ape mari ;

Ø face propuneri privind infiintarea, desfiintarea, schimbarea amplasamentului sau cotelor de aparare pentru statiile hidrometrice ;

Ø instruieste si verifica personalul din subordine cu privire la aplicarea instructiunilor tehnice, al N.T.S.M., instructaj in domeniul situatiilor de urgenta specifice activitatii de hidrologie ;

Ø propune masuri de imbunatatire a activitatii si dotarii cu aparatura a statiilor hidrometrice si hidrogeologice din subordine;

DESPRE NOI