Despre noi

S.G.A. Giurgiu are urmatoarele atributii principale:

1. aplica strategia si politica nationala in domeniul gospodaririi cantitative si calitative a resurselor de apa, a programului national de implementare a prevederilor legislatiei armonizate cu Directivele Uniunii Europene in domeniul gospodaririi durabile a resurselor de apa si urmareste respectarea reglementarilor in domeniu, scop in care actioneaza pentru cunoasterea resurselor de apa, protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii, punerea in valoare si utilizarea durabila a resurselor de apa, monopol natural de interes strategic, administrarea si exploatarea infrastructurii de gospodarire a apelor aflata in administrarea sa;

2. gospodarirea unitara si durabila a resurselor de apa de suprafata si subterana si protectia acestora impotriva epuizarii si degradarii;

3. administrarea, exploatarea si intretinerea albiilor minore ale cursurilor de apa , a cuvetelor lacurilor si baltilor, in starea lor naturala sau amenajata, a zonelor umede si a celor protejate, aflate in patrimoniu;

4. administrarea, exploatarea si intretinerea lucrarilor de gospodarire a apelor atat din patrimoniul public al statului cat si din cel propriu, aflate in administrare;

5. organizarea si desfasurarea activitatii de urmarire a comportarii in timp a constructiilor hidrotehnice, luind operativ masurile care se impun pentru asigurarea exploatarii in conditii de siguranta;

6. urmarirea si realizarea dupa caz a lucrarilor din fonduri investitii proprii;

7. colectarea, validarea si stocarea datelor si informatiilor specifice Fondului national de date de gospodarire a apelor in vederea constituirii si reactualizarii bancii de date ;

8. administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii hidrologice din administrare;

9. alocarea drepturilor de utilizare a resurselor de apa de suprafata si subterana in toate formele sale de utilizare, cu volume mai mici de 15000 mc (cu exceptia resurselor acvatice vii), pe baza de abonamente, conform prevederilor legislatiei in vigoare (Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare);

10. contribuie la contractarea produselor si serviciilor de gospodarire a apelor cu beneficiarii din teritoriul administrat precum si la regularizarea platilor conform contractelor economice incheiate ;

11. apararea impotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la constructiile hidrotehnice si poluarilor accidentale pe cursurile de apa si gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare;

12. asigurarea fluxului informational operativ decisional a secretariatului tehnic permanent –sectiunea de aparare in cazul producerii fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si participarea la coordonarea actiunilor de aparare impotriva inundatiilor si accidentelor la constructiile hidrotehnice si in caz de restrictii a folosirii apei in perioade deficitare;

13.avertizarea administratiei publice locale si a agentilor economici in caz de producere a fenomenelor hidrometeorologice periculoase si accidente la constructiile hidrotehnice ;

14.participarea la pregatirea populatiei si administratiei publice locale pentru aparare impotriva inundatiilor prin exercitii periodice de simulare

15.intocmirea si aplicarea planurilor de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor, secetei hidrologice, accidentelor la constructiile hidrotehnice si popuarilor accidentale pe cursurile de apa, judetean si cel al S.G.A. Giurgiu;

16.intocmirea (conform competentelor acordate de A.B.A. Arges – Vedea) si aplicarea regulamentelor de exploatare ale lacurilor de acumulare si prizelor de apa ;

17.reglementarea din punct de vedere al gospodaririi apelor a lucrarilor si activitatilor ce se executa pe ape sau au legatura cu apele conform prevederilor legislatiei in vigoare si competentelor acordate de catre A.B.A. Arges – Vedea;

18.controlul utilizatorilor de apa si al lucrarilor construite pe apa si in legatura cu apele, in conditiile legii;

19. efectuarea de analize fizico –chimice, biologice pentru apele de suprafata si subterane ;

20. contribuie la elaborarea de anuare, sinteze, studii, instructiuni, monografii in domeniul gospodaririi apelor;

21. contribuie la elaborarea schemelor directoare de amenajare si management a bazinelor hidrografice;

22. indeplinirea atributiilor ce-i revin din acordurile si conventiile internationale din domeniul gospodaririi apelor;

23. monitorizarea implementarii Directivelor Uniunii Europene in domeniul gospodaririi apelor la nivelul teritoriului administrat;

24. desfasurarea activitatiilor in domeniile financiar –contabil, resurse umane, aprovizionare-administrativ si mecano-energetic;

25. aprovizionarea tehnico-materiala necesara desfasurarii activitatilor proprii in conformitate cu plafoanele stabilite de A.B.A. Arges – Vedea;

26. gestionarea si paza bunurilor proprii si a celor aflate in administrare.

 

 

In cadrul S.G.A. Giurgiu functioneaza urmatoarele birouri si compartimente:

a.Compartiment tehnice

– Statia hidrologica Giurgiu

– Biroul Gestiunea resurselor de apa

– Biroul Exploatare lucrari

– Biroul Dispecerat si aparare impotriva inundatiilor

– Laborator calitatea apelor

 

b. Compartimente functionale

– Resurse umane, relatii cu publicul

– Achizitii lucrari si servicii specifice

– Financiar contabilitate

 

c. Compartimente direct productive

– Sistemul Hidrotehnic Gradinari

a. Tehnic

b. formatia Gradinari – Crivina

c. formatia baraj Ogrezeni

d. formatia prize, cursuri de apa Sabar – Ciorogirla

– Sistemul Hidrotehnic Mihailesti

a. tehnic

b. formatia baraj Mihailesti

c. formatia regularizari riu Arges

d. formatia Reparatii Intretinere Exploatare, Utilaje, Mijloace Transport si Constructii

– Sistemul Hidrotehnic Giurgiu

a. Tehnic

b. formatia cursuri de apa Giurgiu

c. formatia baraj Facau

d. formatia cursuri de apa Comana

DESPRE NOI